Materijal za čas

EKOSISTEM je pojam koji povezuje BIOCENOZU i STANIŠTE. On predstavlja vezu između ŽIVE I NEŽIVE PRIRODE.
LANAC ISHRANE

PROIZVOĐAČI, POTROŠAČI PRVOG, DRUGOG I TREĆEG REDA zajedno čine LANAC ISHRANE. Gde je svaki član ishrane vezan za člana ispred i iza sebe.

MREŽA LANCA ISHRANE
Većina potrošača se hrani različitom hranom, a jedan proizvođač – biljka može da bude hrana većem broju potrošača. Tako se lanci ishrane prepliću i stvaraju složenu MREŽU LANCA ISHRANE.

ŽIVOTNA ZAJEDNICA u prirodi mora zauzimati neki prostor u kome članovi te zajednice zadovoljavaju svoje potrebe: kreću se, uzimaju hranu, dišu, nalaze zaklon i zaštitu itd.

Taj prostor se naziva BIOTOP i njega naselavaju pripadnici odgovarajuće BIOCENOZE.

 
 

 

ŠTA JE, ONDA, EKOSISTEM?

Ekosistem je osnovna funkcionalna jedinica u ekologiji jer uključuje i organizme (životnu zajednicu) i životno stanište (neživu prirodu).

A živa i neživa priroda međusobno utiču jedna na drugu i tako stvaraju uslove života u ekosistemu.

Obe komponente su značajne za održavanje života na Zemlji

 

FOTOSINTEZA

FOTOSINTEZA je najvažniji proces u kome se stvara hrana.

FOTOSINTEZA je proces u kome se iz ugljen-dioksida, vode i soli u prisustvu Sunčeve svetlosti stvaraju organske supstance – šećeri.